Team

Felicitas Kotzbeck

Fahrschullehrerin der Klasse „B“ / Büro

 

 

 

 

 

Günter Macher

Fahrschullehrer der Klassen „ABCEF“

 

 

 

 

 

peter

Peter Weschitz

Fahrlehrer der Klassen „ABCEF“

 

 

 

 

 

Berta Zenz

Fahrlehrerin der Klasse „B“

 

 

 

 

 

eva

Eva Liebmann

Fahrschullehrerin der Klasse „B“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georg

Georg Hermann

Fahrschullehrer der Klassen „ABCEF“

 

 

 

 

 

 

 

 
Ewald

Ing. Ewald Gütl

Fahrschullehrer der Klassen „ABCDEF“